POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona Główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności ORAZ PLIKÓW COOKIES

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności oraz plików cookies („Polityka prywatności”) ma na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

1.2 Polityka prywatności dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej https://www.norameda.com/pl/ (dalej: strona internetowa NORAMEDA).

1.3 Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://www.norameda.com/pl/polityka-prywatnosci/ w każdym czasie, w sposób gwarantujący jej pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

1.4 W przypadku gdy terminy pisane wielką literą nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, zastosowanie mają definicje uregulowane w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dla Serwisu, który jest dostępny pod  https://www.norameda.com/pl/regulamin (dalej: „Regulamin”).

2. Administrator danych osobowych

2.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Norameda Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kilińskiego 20 (05-500 Piaseczno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831237, NIP: 1231466064, REGON: 38581191200000, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, dalej: NORAMEDA lub Administrator.

2.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się przesyłając wiadomość na następujący adres e-mail: kontakt.PL@norameda.com.

2.3 W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez NORAMEDA mogą Państwo skontaktować się z nami także pod numerem tel. +48 886 406 035.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

3.1 NORAMEDA kieruje się następującymi zasadami przetwarzania danych osobowych:

3.1.1 dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadą przejrzystości, rzetelności i legalności;

3.1.2 dane osobowe są dokładne i zgodne z prawdą, a w razie potrzeby są aktualizowane;

3.1.3 dane osobowe są przetwarzane tylko w taki sposób, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

3.1.4 dane osobowe są przetwarzane w wyraźnie określonych i zgodnych z prawem celach;

3.1.5 dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonych celów przetwarzania.

3.2 Przetwarzając i przechowując Państwa Dane Osobowe NORAMEDA realizuje środki ochrony organizacyjnej i technicznej danych, które zapewniają ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, także przed jakimkolwiek innym bezprawnym przetwarzaniem. Pomieszczenie, w którym przechowywane są zgromadzone dane jest fizycznie chronione przed dojściem osób postronnych. Państwa Dane Osobowe są chronione przed niedozwolonym dojściem poprzez sieci komputerowe.

4. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

4.1 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

4.1.1 w celu zapewnienia należytego funkcjonowania Serwisu (w tym przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.1.2 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym umożliwienie korzystania z Serwisu oraz konta Użytkownika, obsługa reklamacji i zapytań przesłanych w formularzu kontaktowym) – na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez Użytkownika z NORAMEDA na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.1.3 w celu marketingu produktów i usług NORAMEDA (w tym przesyłania informacji, prezentacji, wiadomości oraz spersonalizowanych ofert dotyczących produktów NORAMEDA) – na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.1.4 w celu realizacji przez NORAMEDA usługi newslettera (w tym przesyłania informacji o Usługach poprzez wysyłanie informacji na podany przez Użytkownika adres e-mail) – na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.1.5 w celu naboru pracowników (w tym prowadzenia procesu rekrutacji) – na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.1.6 w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, w szczególności w ramach obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych właściwym organom – na podstawie:

a) niezbędności przetwarzania dla realizacji obowiązku prawnego NORAMEDA w zakresie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, o których mowa w art. 36d oraz art. 36e ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 2 i ust. 3 lit. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady i w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych w związku z obowiązkiem zachowywania danych niezbędnych do uzyskania dalszych informacji na temat zgłoszonego przypadku, w tym danych zgłaszającego (art. 9 ust. 1 lit. i) RODO);

4.1.7 w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych (w tym wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 ROOD) – na podstawie obowiązków prawnych NORAMED określonych w RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.1.8 w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych) – na podstawie obowiązków prawnych NORAMEDA określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Dobrowolność podania danych

5.1 Podanie danych osobowych w wymienionych wyżej celach jest dobrowolne. Jeżeli nie podadzą Państwo Danych Osobowych, NORAMEDA nie będzie miała możliwości odpowiednio wykonać zawartej z Państwem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub zobowiązań prawnych związanych z wymogami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych.

5.2 Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Okres przechowywania danych osobowych

6.1 Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez NORAMEDA przez następujące okresy:

6.1.1 w celu zapewnienia należytego funkcjonowania Serwisu (w tym przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies) – w tym celu będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe do czasu wycofania przez Państwo dobrowolnej zgody lub przez odpowiednie okresy przechowywania wskazane w Polityce plików cookies;

6.1.2 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym umożliwienie korzystania z Serwisu oraz konta Użytkownika, obsługa reklamacji, udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym) – dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług zgodnie z Regulaminem, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przedawnienia roszczeń, a w zakresie reklamacji dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi reklamacji, lecz nie dłużej niż do czasu finalnego rozpatrzenia Państwa reklamacji;

6.1.3 w celu marketingu produktów i usług NORAMEDA (w tym przesyłania informacji, prezentacji, wiadomości oraz spersonalizowanych ofert dotyczących produktów NORAMEDA) – w okresie 10 lat od momentu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

6.1.4 w celu realizacji przez NORAMEDA usługi newslettera (w tym przesyłania informacji o Usługach poprzez wysyłanie informacji na podany przez Użytkownika adres e-mail) – w okresie 10 lat od momentu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

6.1.5 w celu naboru pracowników (w tym prowadzenia procesu rekrutacji) – do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy;

6.1.6 w celu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz zgłaszania pojedynczych przypadków działań niepożądanych właściwym organom) – w okresie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, którego dotyczy zgłoszenie działania niepożądanego, oraz okresowi 10 lat po wygaśnięciu tego pozwolenia.

6.1.7 w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych (w tym wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 ROOD) – dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług zgodnie z Regulaminem, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przedawnienia roszczeń;

6.1.8 w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych) – dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

7.1 NORAMEDA nie stosuje profilowania ani systemu podejmowania decyzji wywołującej wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływającej na Użytkownika opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tj. bez interwencji ludzkiej) danych osobowych.

8. Przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim

8.1 Przetwarzać Państwa Dane Osobowe mają prawo jednostki przetwarzające dane NORAMEDA – usługodawca usług Serwera, administrator Serwisu oraz spółki dostarczające przesyłki pocztowe – o tyle, o ile jest to niezbędne w celu wykonywania ich funkcji. NORAMEDA ma prawo przekazać Państwa dane osobowe spółkom grupy NORAMEDA lub innym firmom, które świadczą usługi na jej rzecz. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, w tym Europejskiej Agencji Leków oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. NORAMEDA ma prawo przekazać Państwa dane osobowe wyłącznie w trybie i na podstawach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

8.2 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

9.1 Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa: (1) dostępu do swoich danych osobowych, (2) ich sprostowania, (3) usunięcia, (4) ograniczenia przetwarzania, (5) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, (6) a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9.2 Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Polityka PLIKÓW cookies

10.1 Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookies lub innych podobnych technologii. Pliki cookies to niewielkie cząstki informacji tekstowej, które przeglądarka używanego przez Państwo urządzenia przyjmuje ze strony internetowej, którą Państwo odwiedzają i zachowuje w Państwa urządzeniu. Pliki cookies pozwalają stronie internetowej NORAMEDA zapamiętać informację o Państwa zwyczajach przeglądania, działania, wyszukiwania oraz ustawienia, aby mogli Państwo korzystać w pełni z funkcjonalności strony internetowej NORAMEDA, a kolejne wejścia na stronę internetową NORAMEDA były bardziej proste i korzystne.

10.2 Pliki cookies są stosowane za Państwa zgodą. Mogą Państwo wyrazić zgodę za pomocą ustawień Przeglądarki Internetowej zainstalowanej w Państwa urządzeniu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo, aby w Państwa komputerze lub innym urządzeniu końcowym były zapisane pliki cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć wszystkie pliki cookies lub włączyć / wyłączyć je po jednym. Jednak należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach może to spowolnić szybkość Internetu, ograniczyć działanie niektórych funkcji stron internetowych lub zablokować wejście na stronę internetową. Więcej informacji można znaleźć na allaboutcookies.org.

10.3 Szczegółowe informacje o ustawieniach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się odnośniki do stron internetowych, na których producenci przeglądarek internetowych opisują sposób zmiany ustawień obsługi plików cookies:

10.3.1 Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

10.3.2 Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

10.3.3 Firefox – https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

10.3.4 Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

10.3.5 Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

10.4 Informujemy, że zmiany w ustawieniach obsługi plików cookies, które wpływają na pliki cookies wykorzystywane w Serwisie, mogą spowodować ograniczenie lub utratę niektórych funkcji Serwisu, a także uniemożliwić korzystanie ze Serwisu. Zmiany takie mogą także spowodować utratę Państwa ustawień w Serwisie służących jej personalizacji (np. „zapamiętane” loginy, hasła ustawienia językowe itd.).

10.5 Pliki cookies można podzielić m.in. na następujące rodzaje:

10.5.1 Niezbędne – pliki cookies, których wykorzystanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu;

10.5.2 Analityczne – pliki cookies, które przechowują informacje o sposobie korzystania z Serwisu stosowane dla poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Serwisu;

10.5.3 Reklamowe – pliki cookies, które umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam.

10.6 Dane o wykorzystywanych plikach cookies:

Nazwa ciasteczka Opis Moment utworzenia Okres ważności Wykorzystywane dane
PHPSESSID Standardowe ciasteczko używane do wsparcia sesji użytkownika. Podczas wejścia na stronę internetową Do zamknięcia okna strony internetowej Identyfikator unikalny
p_popup_uh Ciasteczko jest wykorzystywane w celu zachowania informacji o obejrzanych przez użytkownika oknach oraz schowanych wyskakujących („pop-up“) oknach Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 1 rok Identyfikator unikalny
rated_[liczba całkowita] Ciasteczko jest wykorzystywane w celu gromadzenia informacji do systemu zarządzania treścią strony internetowej o wybranej przez użytkownika odpowiedzi w sondażu. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 1 rok Identyfikator unikalny
C, cid, TPC, GCM, uid Ciasteczka tworzą przypadkowe ID dla każdego odwiedzającego użytkownika, aby można było ustalić, którzy użytkownicy odwiedzają stronę internetową ponownie. Te ciasteczka pomagają identyfikować zwyczaje użytkowników strony internetowej. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową Do zamknięcia okna strony internetowej lub do 60 dni Identyfikator unikalny
_utma, _utmb, _utmc Ciasteczka obserwacyjne z „Google Analytics“. Informacja do serwera jest przesyłana anonimowo. Ciasteczka identyfikują unikalnych użytkowników i obserwują ich sesje. Więcej informacji patrz. na stronie „Google“. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową Odpowiednio 30 min., 6 mies., 2 lata Adresy IP i unikalne numery ID używane w ewidencji. Wynik ewidencji statystyczny. Ewidencja licznika wykonywana przez „Google Analytics“.
_utmz Ciasteczka obserwacyjne z „Google Analytics“. Informacja do serwera jest przesyłana anonimowo. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową Do zamknięcia przeglądarki Adresy IP i unikalne numery ID używane w ewidencji. Wynik ewidencji statystyczny. Ewidencja licznika wykonywana przez „Google Analytics“.
gtest, gdyn Ciasteczka są używane w celu zachowania informacji o stronach przeglądanych przez użytkownika, czasu trwania odwiedzin i mogą być używane anonimowo w celu określenia charakterystyk użytkowników według zwyczajów surfowania. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 5 lat Identyfikator unikalny
UID Ciasteczko gromadzi informację o zalogowanych użytkownikach i jest używane w celu wyróżnienia unikalnych użytkowników przydzielając im unikalny identyfikator (ID) Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową Do 60 dni Identyfikator unikalny
adnKeyTarget… Ciasteczko gromadzi informację o zalogowanych użytkownikach i jest używane w celu wyróżnienia unikalnych użytkowników przydzielając im unikalny identyfikator (ID) Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 5 lat Identyfikator unikalny
ntsprnt Identyfikator grupy DMP. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową Do 30 dni Identyfikator unikalny
LimitatorInformer_Engine… Ciasteczko gromadzi informację o zalogowanych użytkownikach i jest używane w celu wyróżnienia unikalnych użytkowników przydzielając im unikalny identyfikator (ID) Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 1 rok Identyfikator unikalny

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Ciasteczka gromadzą informację o użytkownikach i pozwalają obserwować ich zwyczaje surfowania. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 3 mies. Identyfikator unikalny
splitVar2 Ciasteczko gromadzi informację o użytkownikach i jest używany w celu porównania zwyczajów surfowania. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 2 lata Identyfikator unikalny
Ciasteczka Inspectlet:
_insp_identity
_insp_norec_sess
_insp_nv
_insp_ref
_insp_slim
_insp_targlptx
_insp_targlpu
_insp_uid
_insp_wid
Ciasteczka gromadzą informację o działaniach użytkowników podczas surfowania na stronie internetowej i o korzystaniu z zawartych na niej funkcjonalności (nagrania video, formularze, przyciski itp.). Te ciasteczka pozwalają ocenić doświadczenie użytkowników w surfowaniu i ustalić wady funkcjonalności strony internetowej. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 1 rok Identyfikator unikalny
Ciasteczka „Google Tag Manager“ i „Google Analytics“:
_dc_gtm_UA-4238681-1 Ciasteczka gromadzą informację o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej i są wykorzystywane do optymalizacji ofert i składania na innych stronach internetowych. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 8 godz. Identyfikator unikalny
_dc_gtm_UA-4238681-28 Ciasteczka gromadzą informację o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej i są wykorzystywane do optymalizacji ofert i składania na innych stronach internetowych. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 8 godz. Identyfikator unikalny
_ga Ciasteczka gromadzą informację o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej w celu zachowania informacji statystycznej. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 2 lata Identyfikator unikalny
_gat_UA-4238681-28 Ciasteczka gromadzą informację o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej i jest używane w celu wyróżnienia unikalnych użytkowników przydzielając im unikalny identyfikator (ID) Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową 8 godz. Identyfikator unikalny
viewedOuibounceModal Ciasteczko jest używane do przedstawienia użytkownikom ogłoszonego na stronie internetowej sondażu i zapewnia, aby sondaż był pokazywany użytkownikowi tylko jeden raz. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową Do zamknięcia okna strony internetowej Identyfikator unikalny

10.7 NORAMEDA może, bez naruszania przepisów prawnych, połączyć informację uzyskaną przy wykorzystaniu plików cookies z informacją uzyskaną o osobie używając innych środków, a tym samym przetwarzać Państwa dane osobowe.

10.8 Na stronie internetowej NORAMEDA mogą być podane linki do stron internetowych stron trzecich, produktów i usług. Wobec usług lub produktów stron trzecich, które można obejrzeć wykorzystując linki ze strony internetowej NORAMEDA, zastosowanie ma zawiadomienie o prywatności właściwej strony trzeciej.

10.9 Najważniejsze pliki cookies wykorzystywane przez Facebook:

Nazwa ciasteczka Opis Okres ważności Wykorzystywane dane
fr Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak stawki w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. Wygasa po 3 miesiącach. Identyfikator unikalny
dpr Pozwala na sterowanie przyciskami Udostępnij i Polub. Wygasa po sesji. Identyfikator unikalny
reg_ext_ref URL pierwszej odwiedzonej strony Facebook. Wygasa po sesji. Identyfikator unikalny
reg_fb_gate Adres URL ostatniej odwiedzonej strony Facebook. Wygasa po sesji. Identyfikator unikalny
reg_fb_ref Adres URL zewnętrznego referera. Wygasa po sesji. Identyfikator unikalny
wd Wymiary okna przeglądarki. Wygasa po sesji. Identyfikator unikalny
datr Ustawiany plik cookie “datr”, gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do serwisu facebook.com (z wyjątkiem wtyczki społecznościowej iframes), a plik cookie pomaga zidentyfikować podejrzaną aktywność logowania i zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Na przykład używany jest do oznaczania wątpliwej aktywności, np. nieudanych prób logowania i prób tworzenia wielu kont spamowych. Wygasa po 2 latach. Identyfikator unikalny
Presence Stan czatu. Wygasa po sesji. Identyfikator unikalny
xs Numer sesji i klucz. Wygasa do 1 miesiąca. Identyfikator unikalny
act Znacznik czasu i licznik działań użytkownika. Wygasa po sesji. Identyfikator unikalny

10.9.1 Informujemy, że Facebook może wykorzystywać pliki cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Ponadto Facebook może gromadzić i otrzymywać informacje z Serwisu i wykorzystywać te informacje do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam.

10.9.2 Zasady wykorzystania plików cookie przez Facebook dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/policy/cookies/

10.9.3 W celu kontaktu z administratorem danych można wykorzystać następujące dane kontaktowe:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

10.9.4 Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Facebook można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/policy.php

10.10 Pliki cookies wykorzystywane przez Google:

10.10.1 Informujemy, że Google wykorzystuje pliki cookies w celach opisanych w tabeli powyżej.

10.10.2 Zasady wykorzystania plików cookie przez Google dostępne są na stronie: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl.

10.10.3 W celu kontaktu z administratorem danych można wykorzystać następujące dane kontaktowe:

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4

Ireland

10.10.4 Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

11. Zmiany polityki prywatności

11.1 NORAMEDA ma prawo jednostronnie częściowo lub całkowicie zmienić politykę prywatności informując o tym na stronie internetowej NORAMEDA.

11.2 Jeżeli nie zaakceptują Państwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z nową redakcją Polityki prywatności, mogą Państwo wykorzystać wskazane powyżej odpowiednie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

11.3 Uzupełnienia lub zmiany Polityki prywatności obowiązują od dnia ich ogłoszenia, tj. od dnia, gdy są one umieszczone na stronie internetowej NORAMEDA.