Privatumo ir slapukų politika

Home > Privatumo ir slapukų politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo ir slapukų politika (toliau – Privatumo politika) nustato uždarosios akcinės bendrovės „NORAMEDA“ (įmonės kodas 140744584, registracijos adresas Meistrų g. 8A, Vilniaus m., adresas korespondencijai – Gynėjų g. 16, Vilniaus m., toliau – „NORAMEDA”) valdomos interneto svetainės www.norameda.com lankytojų asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus bei tvarką.

Privatumo politika skirta supažindinti Jus su NORAMEDOS vykdomu jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta jūsų asmens tapatybė: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, Jūsų profesinės veiklos licencijos numeris ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys).

Su šia Privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu NORTAMEDOS svetainėje.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – „BDAR“).

Jei šioje Privatumo politikoje terminai, parašyti didžiąja raide, nėra apibrėžti, taikomi apibrėžimai, išdėstyti elektroninių paslaugų teikimo interneto svetainėje taisyklėse, kurios skelbiamos adresu www.norameda.com (toliau: „Taisyklės“).

ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra NORAMEDA.

NORAMEDA paskyrė atsakingą asmenį už Asmens duomenų apsaugą, su kuriuo galima susisiekti elektroniniu paštu info@norameda.com. Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo NORAMEDA, Jūs taip pat galite susisiekti telefonu +370 5 2306499.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

NORAMEDA, tvarkydama Jūsų Asmens duomenis, vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys tvarkomi laikantis skaidrumo, sąžiningumo ir teisėtumo principų;
 • Asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, o prireikus yra atnaujinami;
 • Asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis;
 • Asmens duomenys tvarkomi aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • Asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek reikia konkretiems tvarkymo tikslams pasiekti.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis, NORAMEDA įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, užtikrinančias Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje saugomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėtos prieigos per kompiuterinius tinklus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS IR TIKSLAS

Vartotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:

 • siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą (įskaitant asmens duomenų, surinktų per slapukus, tvarkymą) – remiantis Jūsų savanorišku sutikimu (BDAR 6 str. 1 d., (a) punktas);
 • siekiant teikti paslaugas elektroniniu būdu (įskaitant galimybę naudotis Svetaine ir Vartotojo paskyra, tvarkyti skundus ir užklausas išsiųstas naudojant kontaktinę formą) – remiantis elektroninių paslaugų teikimo sutartimi, kurią Vartotojas sudarė su NORAMEDA pagal Taisykles (BDAR 6 str. 1 d. (b) punktas);
 • NORAMEDA produktų ir paslaugų rinkodaros tikslais (įskaitant informacijos, pristatymų, pranešimų ir individualizuotų pasiūlymų, susijusių su NORAMEDA produktais, siuntimą) – remiantis Jūsų savanorišku sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. (a) punktas);
 • NORAMEDA naujienlaiškių paslaugos vykdymo tikslais (įskaitant informacijos apie Paslaugas siuntimą siunčiant informaciją Vartotojo nurodytu el. pašto adresu) – remiantis Jūsų savanorišku sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. (a) punktas);
 • darbuotojų įdarbinimui (įskaitant darbuotojų paieškos procesą) – remiantis Jūsų savanorišku sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. (a) punktas);
 • siekiant užtikrinti aukštą saugos lygį, visų pirma, vykdant įpareigojimą stebėti vaistinių preparatų saugumą, įskaitant pranešimų ir nepageidaujamų veiksmų atvejų registravimo kompetentingoms institucijoms registrą, remiantis:
  • perdirbimo būtinumu, siekiant įvykdyti teisinį NORAMEDA įsipareigojimą stebėti vaistinių preparatų, kaip tai numatyta 2012 m. birželio 19 dienos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 520/2012 dėl farmakologinio budrumo veiklos, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 726/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB 28 str. 2 d. ir 3 d. d) punkte, saugumą (BDAR 6 str. 1 d. (c) punktas);
  • duomenų tvarkymo būtinumu, atsižvelgiant į visuomenės interesus visuomenės sveikatos srityje, siekiant stebėti vaistų saugumą, susijusį su įpareigojimu rinkti ir saugoti duomenis, būtinus norint gauti daugiau informacijos apie užregistruotą atvejį (įtariama nepageidaujama reakcija), įskaitant pranešėjo duomenis (BDAR 9 str. 1 d. (i) punktas).
 • siekiant užtikrinti asmens duomenų tvarkymo atskaitomybę (įskaitant įrodymą, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis BDAR 5 str. nurodytų asmens duomenų tvarkymo principų) – remiantis teisiniais NORAMEDA įsipareigojimais, nurodytais BDAR (BDAR 6 str. 1 d. (c) punktas);
 • siekiant įvykdyti įsipareigojimus, kylančius iš teisės normų (įskaitant mokesčių ar apskaitos teisines normas) – remiantis NORAMEDA teisiniais įsipareigojimais, kylančiais iš galiojančių teisės aktų (BDAR 6 str. 1 d. (c) punktas).

SAVANORIŠKAS DUOMENŲ PATEIKIMAS

Asmens duomenų teikimas Privatumo politikoje nurodytais tikslais yra savanoriškas. Jei nepateiksite Asmens duomenų, NORAMEDA negalės įvykdyti sudarytos su Jumis elektroninių paslaugų teikimo sutarties ar teisinių įsipareigojimų, susijusių su vaistinių preparatų saugos stebėsenos reikalavimais.

Jeigu Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. (a) punktas) – Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Tokio sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis:

 • siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą (įskaitant asmens duomenų, surinktų per slapukus, tvarkymą) – šiuo tikslu mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tol, kol atšauksite savo savanorišką sutikimą arba atitinkamais Slapukų politikoje nurodytais saugojimo laikotarpiais;
 • siekiant teikti paslaugas elektroniniu būdu (įskaitant galimybę naudotis Svetaine ir Vartotojo paskyra, skundų tvarkymą, atsakinėjimą į užklausas, atsiųstas kontaktinėje formoje) – asmens duomenys bus saugomi Paslaugų vykdymo Taisyklių pagrindu metu, tačiau ne ilgiau kaip iki elektroninių paslaugų teikimo sutarties nutraukimo, jos galiojimo arba pretenzijų pateikimo laikotarpio pabaigos, o skundų nagrinėjimo atveju asmens duomenys bus saugomi visą skundų nagrinėjimo laiką, bet ne ilgiau kaip iki galutinio Jūsų skundo išnagrinėjimo;
 • NORAMEDA produktų ir paslaugų rinkodaros tikslais (įskaitant informacijos, pristatymų, pranešimų ir individualizuotų pasiūlymų, susijusių su NORAMEDA produktais, siuntimą) – 10 metų nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis gavimo;
 • NORAMEDA naujienlaiškių paslaugos vykdymo tikslais (įskaitant informacijos apie Paslaugas siuntimą siunčiant informaciją Vartotojo nurodytu el. pašto adresu) – 10 metų nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis gavimo;
 • darbuotojų įdarbinimo tikslais (įskaitant darbuotojų paieškos procesą) – iki įdarbinimo proceso pabaigos, o gavus sutikimą tvarkyti asmens duomenis būsimo darbuotojų paieškos proceso tikslais – 6 mėnesius;
 • vaistinių preparatų saugumo stebėjimo tikslais (įskaitant ataskaitų registro tvarkymą ir pranešimus apie atskirus nepageidaujamų reakcijų atvejus kompetentingoms institucijoms) – leidimo prekiauti vaistu, dėl kurio pranešta apie nepageidaujamas reakcijas, galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo jo galiojimo pabaigos;
 • siekiant užtikrinti asmens duomenų tvarkymo atskaitomybę (įskaitant įrodymą, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis BDAR 5 str. nurodytų asmens duomenų tvarkymo taisyklių) – asmens duomenys bus saugomi visą Paslaugų vykdymo laiką pagal Taisykles, bet ne ilgiau kaip iki elektroninių paslaugų teikimo sutarties nutraukimo, galiojimo pabaigos ar pretenzijų teikimo senaties termino pabaigos;
 • įsipareigojimų, kylančių iš teisės aktų (įskaitant mokesčių ar apskaitos teisines normas) vykdymo tikslais – asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikalauja galiojantys teisės aktai.

Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

AUTOMATINIS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

NORAMEDA nenaudoja profiliavimo ar kitos sprendimų priėmimo sistemos, kuri sukeltų teisines pasekmes Vartotojui arba kitu panašiu būdu darytų reikšmingą poveikį Vartotojui, remiantis vien automatizuotu asmens duomenų tvarkymu (t.y. be žmogaus įsikišimo).

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOMS ŠALIMS

Jūsų asmens duomenis gali padėti tvarkyti NORAMEDA samdyti duomenų tvarkymo subjektai (duomenų tvarkytojai): Serverio paslaugų teikėjas, Svetainės administratorius ir pašto siuntas pristatančios įmonės – tiek, kiek tai būtina jų funkcijoms atlikti. NORAMEDA turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis NORAMEDA grupės įmonėms ar kitoms įmonėms, kurios jai teikia paslaugas. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami subjektams ar įstaigoms įgaliotoms tvarkyti duomenis remiantis teisiniais reikalavimais, įskaitant Europos vaistų agentūrą bei Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. NORAMEDA turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis tik šioje Privatumo politikoje nurodytu arba galiojančių teisės aktų nustatytu būdu ir pagrindu.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečioms šalims (ne ES valstybėms).

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Pagal BDAR Jūs turite šias teises:

 • gauti patvirtinimą iš NORAMEDOS, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, jei taip, susipažinti su tvarkomais duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius Asmens duomenis;
 • reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;
 • reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą BDAR nurodytais pagrindais;
 • reikalauti ištrinti Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) BDAR nustatytais pagrindais;
 • gauti Asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu ar sutartimi;
 • nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu, kai NORAMEDA tvarko Asmens duomenis siekdama savo teisėtų interesų; tuomet NORAMEDA nebetvarkys Jūsų Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodys, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai;

Aukščiau nurodytas teises (išskyrus nurodytą 9.1.8. punkte) Jūs galite įgyvendinti kreipdamiesi į NORAMEDĄ asmeniškai arba raštu adresu Gynėjų g. 16, 01108, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@norameda.com, pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. NORAMEDA, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą.

Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su aukščiau minėtomis Jūsų teisėmis ar šia Privatumo politika, prašome adresu info@norameda.com atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.

Slapukų politika

Slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia NORAMEDOS svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai NORAMEDOS svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni.

Slapukai yra naudojami su Jūsų sutikimu. Savo sutikimą galite duoti naudodami Jūsų įrenginyje įdiegtos interneto naršyklės nustatymus. Jei nesutinkate, kad slapukai būtų saugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galutiniame įrenginyje, galite pakeisti naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau reikia pažymėti, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti interneto greitį, apriboti kai kurias svetainės funkcijas arba blokuoti prieigą prie svetainės. Daugiau informacijos galite rasti allaboutcookies.org.

Išsami informacija apie slapukų nustatymus pateikiama tam tikros žiniatinklio naršyklės nustatymuose. Žemiau pateikiamos nuorodos į svetaines, kuriose interneto naršyklių gamintojai aprašo, kaip pakeisti slapukų nustatymus:

Informuojame, kad slapukų nustatymų pakeitimai, turintys įtakos Svetainėje naudojamiems slapukams, gali apriboti arba prarasti kai kurias Svetainės funkcijas, taip pat neleisti naudotis Svetaine. Dėl tokių pakeitimų taip pat galite prarasti Jūsų nustatymus svetainėje, kurie yra skirti jos personalizavimui (pvz. „įsimintus“ prisijungimus, slaptažodžius, kalbos nustatymus ir t.t.).

Slapukus be kita ko galima suskirstyti į šiuos tipus:

 • Būtini – slapukai, kurių naudojimas yra būtinas norint naudotis Svetaine;
 • Analitiniai – slapukai, kuriuose kaupiama informacija apie tai, kaip naudotis Svetaine, naudojami siekiant pagerinti Svetainės veikimą ir saugumą;
 • Reklaminiai – slapukus, kurie leidžia rodyti personalizuotas reklamas.

Duomenys apie naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Lankantis svetainėje

Kol nebus uždarytas svetainės langas

Unikalus identifikatorius

p_popup_uh

Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

1 metus

Unikalus identifikatorius

rated_[sveikasis skaičius]

Slapukas yra naudojamas rinkti informaciją svetainės turinio valdymo sistemai apie vartotojo apklausoje pasirinktą atsakymą.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

1 metus

Unikalus identifikatorius

C, cid, TPC, GCM, uid

Slapukai sukuria atsitiktinį kiekvieno svetainės lankytojo ID, kad būtų galima nustatyti, kurie vartotojai pakartotinai lankosi svetainėje. Šie slapukai padeda nustatyti svetainės vartotojų įpročius.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

Kol nebus uždarytas svetainės langas arba iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

_utma, _utmb, _utmc

„Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai nustato unikalius vartotojus ir stebi jų sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus

Apskaitoje naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Statistinis apskaitos rezultatas. „Google Analytics“ vykdoma skaitliuko apskaita.

_utmz

„Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

Kol nebus uždaryta naršyklė

Apskaitoje naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Statistinis apskaitos rezultatas. „Google Analytics“ vykdoma skaitliuko apskaita.

gtest, gdyn

Slapukai naudojami informacijai apie vartotojo peržiūrėtus puslapius, apsilankymo trukmę išsaugoti ir gali būti naudojami anonimiškai, norint nustatyti vartotojų savybes pagal jų naršymo įpročius.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

5 metus

Unikalus identifikatorius

UID

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas atskirti unikalius vartotojus skiriant jiems unikalų identifikatorių (ID)

Pirmą kartą lankantis svetainėje

Iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

adnKeyTarget…

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas atskirti unikalius vartotojus skiriant jiems unikalų identifikatorių (ID)

Pirmą kartą lankantis svetainėje

5 metai

Unikalus identifikatorius

ntsprnt

DMP grupės indentifikatorius.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

Iki 30 dienų

Unikalus identifikatorius

LimitatorInformer_Engine…

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas atskirti unikalius vartotojus skiriant jiems unikalų identifikatorių (ID)

Pirmą kartą lankantis svetainėje

1 metai

Unikalus identifikatorius

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Slapukai renka informaciją apie vartotojus ir leidžia stebėti jų naršymo įpročius.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

3 mėn.

Unikalus identifikatorius

splitVar2

Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas naršymo įpročiams palyginti.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

2 metai

Unikalus identifikatorius

Inspectlet slapukai:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Slapukai renka informaciją apie vartotojų veiklą naršant svetainėje ir apie joje esančių funkcijų naudojimą (vaizdo įrašai, formos, mygtukai ir t.t.). Šie slapukai leidžia įvertinti vartotojų naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

1 metai

Unikalus identifikatorius

Slapukai „Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“:

 

_dc_gtm_UA-4238681-1

Slapukai renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir yra naudojami pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

Lankantis svetainėje

8 val.

Unikalus identifikatorius

_dc_gtm_UA-4238681-28

Slapukai renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir yra naudojami pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

Lankantis svetainėje

8 val.

Unikalus identifikatorius

_ga

Slapukai renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje, kad išsaugoti statistikos informaciją.

Pirmą kartą lankantis svetainėje

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gat_UA-4238681-28

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Lankantis svetainėje

8 val.

Unikalus identifikatorius

viewedOuibounceModal

Slapukas naudojamas svetainėje skelbiamoms apklausoms pateikti vartotojams ir užtikrina, kad vartotojui apklausa būtų parodyta tik vieną kartą.

Lankantis svetainėje

Kol nebus uždarytas svetainės langas

Unikalus identifikatorius

NORAMEDA, nepažeisdama teisinių nuostatų, gali sujungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį naudojant kitas priemones, ir taip tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

NORAMEDA svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, produktus ir paslaugas. Atitinkamų trečiųjų šalių privatumo pranešimas taikomas trečiųjų šalių paslaugoms ar produktams, kuriuos galima peržiūrėti naudojant nuorodas iš NORAMEDA svetainės.

Svarbiausi „Facebook“ naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

fr

Facebook naudojamas teikti reklaminių produktų serijas, pvz. trečiųjų šalių reklamuotojų tarifai realiuoju laiku.

Baigiasi po 3 mėnesių.

Unikalus identifikatorius

dpr

Leidžia valdyti „Dalintis“ ir „Patinka“ mygtukus

Negalioja pasibaigus sesijai.

Unikalus identifikatorius

reg_ext_ref

Pirmojo aplankyto Facebook puslapio URL.

Negalioja pasibaigus sesijai.

Unikalus identifikatorius

reg_fb_gate

Paskutinio aplankyto Facebook puslapio URL.

Negalioja pasibaigus sesijai.

Unikalus identifikatorius

reg_fb_ref

Išorinio internetinio šaltinio (referrer) URL adresas.

Negalioja pasibaigus sesijai.

Unikalus identifikatorius

wd

Naršyklės lango matmenys.

Negalioja pasibaigus sesijai.

Unikalus identifikatorius

datr

„Datr“ slapukas yra nustatomas, kai internetinė naršyklė gauna prieigą prie svetainės facebook.com (išskyrus iframes socialinį papildinį), o slapukas padeda nustatyti įtartiną prisijungimo veiklą ir užtikrinti vartotojų saugumą. Pavyzdžiui, jis naudojamas abejotinai veiklai pažymėti, pvz., nepavykusiems prisijungimo bandymams ir bandymams sukurti daug „šlamštinių“ paskyrų.

Baigiasi po 2 metų.

Unikalus identifikatorius

Presence

Pokalbio būsena.

Negalioja pasibaigus sesijai.

Unikalus identifikatorius

xs

Sesijos numeris ir raktas.

Baigiasi po 1 mėnesio.

Unikalus identifikatorius

act

Laiko žymė ir vartotojo veiksmų skaitiklis.

Negalioja pasibaigus sesijai.

Unikalus identifikatorius

Informuojame, kad Facebook gali naudoti slapukus, navigacijos signalus ir panašias technologijas rinkti ar gauti informaciją iš svetainės ir kitų vietų internete bei naudoti jas reklamų matavimo ir orientacijos paslaugoms teikti. Be to, Facebook gali rinkti ir gauti informaciją iš Svetainės ir naudoti šią informaciją teikdama reklamų matavimo ir orientacijos paslaugas.

Facebook slapukų naudojimo taisyklės yra pateikiamos šioje svetainėje: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Norėdami susisiekti su duomenų valdytoju, galite naudoti šiuos kontaktinius duomenis:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

Daugiau informacijos apie Facebook asmens duomenų apsaugą rasite adresu: https://www.facebook.com/policy.php

Google naudojami slapukai:

Informuojame, kad Google naudoja slapukus aukščiau pateiktoje lentelėje aprašytais tikslais.

Google slapukų naudojimo taisyklės pateikiamos svetainėje: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl.

Norėdami susisiekti su duomenų valdytoju, galite naudoti šiuos kontaktinius duomenis:

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4

Ireland

Daugiau informacijos apie Google asmens duomenų apsaugą rasite adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Privatumo politikos pakeitimai

NORAMEDA turi teisę vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti privatumo politiką, apie tai informuodama NORAMEDA svetainėje.

Jei nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu pagal naują Privatumo politikos redakciją, galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis atitinkamomis teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie paskelbiami NORAMEDA svetainėje.