Strona Główna > Jakość

JAKOŚĆ

W całej Unii Europejskiej przemysł farmaceutyczny i dystrybucja leków podlega wysokim normom zapewnienia jakości, dzięki czemu osoby kupujące i stosujące leki mogą być pewne ich jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Wszystkie produkty lecznicze wytwarzane i wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej są oceniane przez upoważnione instytucje i wprowadzane na rynek po spełnieniu rygorystycznych wymagań. Gwarancją spełnienia tych wymagań są określone certyfikaty i licencje. Jednym z głównych celów „Noramedy” jest zapewnienie wysokiej jakości produktów, której gwarancją są posiadane certyfikaty i licencje.

LICENCJA PRODUKCYJNA

Wytwórcy produktów leczniczych w Unii Europejskiej oraz importerzy tychże wyrobów z krajów trzecich powinni posiadać licencję produkcyjną. Licencja produkcyjna pozwala na sprzedaż leków własnej produkcji lub importowanych zgodnie z Dobrymi Praktykami Dystrybucyjnymi.

Licencja produkcyjna „Noramedy”

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE OBROTU HURTOWEGO PRODUKTAMI LECZNICZYMI

Zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi pozwala na sprzedaż hurtową w deklarowanym miejscu zgodnie z obowiązującymi w branży farmaceutycznej aktami prawnymi. Zezwolenie zostanie wydane po upewnieniu się, że dystrybutor produktów leczniczych posiada odpowiednie pomieszczenie i urządzenia, przestrzega wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością, spełnia warunki doboru personelu, zarządzania dokumentami, wykonywanych transakcji, skarg i zażaleń, domniemanych falsyfikatów, ma reguły reklamacji substancji czynnych i ich wycofania, działalności umownej, audytów wewnętrznych.

Zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi „Noramedy” a

CERTYFIKAT DOBRYCH PRAKTYK DYSTRYBUCYJNYCH

Dobre Praktyki Dystrybucyjne (GDP) oznaczają, że jakość leków zostanie zachowana na każdym etapie dystrybucji – od produkcji do miejsca sprzedaży. Certyfikat Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (certyfikat GDP) – to dokument wydany przez Krajową Agencję Kontroli Leków przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia Republiki Litewskiej, potwierdzający, że działalność farmaceutyczna podmiotu posiadającego certyfikat jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi GDP produktów leczniczych.

Certyfikat Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych „Noramedy”

CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) daje gwarancję, że produkcja oraz import produktów leczniczych z krajów trzecich jest zgodny z obowiązującym standardem jakości i spełnia wymagania dotyczące przeznaczenia produktów leczniczych, dopuszczenia do obrotu i specyfikacji. Certyfikat Dobrej Praktyki Produkcyjnej (certyfikat GMP) – to dokument wydany przez Krajową Agencję Kontroli Leków przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia Republiki Litewskiej, potwierdzający, że działalność farmaceutyczna lub część działalności podmiotu posiadającego certyfikat jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi GMP.

Certyfikat Dobrej Praktyki Produkcyjnej „Noramedy”

ŚWIADECTWO PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZETWARZANIA ŻYWNOŚCI

Świadectwo podmiotu uprawnionego do przetwarzania żywności – to dokument wydany przez Państwową Służbę Sanitarno-Epidemiologiczną, potwierdzające uprawnienia podmiotu do wykonywania działalności, w tym do przetwarzania żywności oraz dystrybucji. Dokument zostanie wydany w przypadku spełnienia obowiązujących norm sanitarnych oraz wymogów zawartych w aktach prawnych.

Świadectwo podmiotu uprawnionego do przetwarzania żywności „Noramedy”